Včelaři Havířov

ČSV, z.s., ZO ČSV Havířov, evidenční číslo: 7 03 06;  IČ.: 63730235;   Sídlo organizace: Josefa Kotase 137/14b, 736 01 Havířov-Dolní Datyně.

  zohavirov@vcelarstvi.cz                http://ecyz.sweb.cz

Správce stránek: Evžen Cyž

Značení matek v r. 2016 – bílá

Značení matek v r. 2017 – žlutá

Značení matek v r. 2018 – červená

Značení matek v r. 2019 – zelená

Značení matek v r. 2020 – modrá 

 

 

 

Aktualizace:  16.8.2020

Aktuality, informace:

·    Podání žádostí o dotaci 1.D.: 11.4..2020:   Dle rozhodnutí výboru ZO ČSV Havířov organizovaní včelaři v ZO ČSV Havířov, odevzdejte žádosti o národní dotaci 1.D. svým důvěrníkům do 30.8.2020, aby důvěrníci mohli vaše žádosti odevzdat na výborové schůzi 1.9.2020. Příslušné potřebné formuláře najdete na www.vcelarstvi.cz. Jedná se zejména o tyto formuláře:

-      Požadavek  na dotaci 1.D. Podpora včelařství v roce 2020 – včetně čestného prohlášení

-      Potvrzení o umístění včelstev (pro ty, kteří mají i stanoviště mimo katastry naši organizace, v katastrech jiných ZO ČSV)

-      Podklady pro statistický výkaz v roce 2020 (pro fyzické, případně právnické osoby)

-      Plná moc k převzetí dotace

-      Hlášení počtu včelstev k 1.9.2020 pro ČMSCH Hradišťko (kdo toto potvrzení neodevzdá, dotace nebude přiznána – viz poučení k dotaci) Toto hlášení bude odesláno hromadně za celou ZO ČSV Havířov.

 

Ve formulářích jsou určité změny, tak věnujte vypsání patřičnou pozornost. Neznáme důvod, proč tyto formuláře nebyly uveřejněny v časopise Včelařství 8/2020.

Pokud nestihnete formuláře poslat přes důvěrníky , tak máte možnost je osobně odevzdat jednateli Ing. Kaszovi na výborové schůzi 1.9.2020, nejpozději však 16.9.2020 přímo jednateli Ing. Kaszovi. Po datu 16.9.2020 již nebudou žádosti přijímány a přijdete o dotaci.

Je možnost provedení komisionální kontroly stanoviště včelstev, zda jsou splněny podmínky pro udělení dotace.

 

·    Dotace na uhynulá včelstva z dotace Města Havířov. : 16.8.2020:   Ti z vás, kteří se přihlásili, že si zajistí oddělky a chtějí žádat o dotaci z města – stanoveno 500,- Kč na zakoupení oddělku jako náhradu za uhynulé včelstvo podle klíče 1:4, předejte přes důvěrníky patřičné doklady o pořízení oddělku s uznatelným dokladem o zaplacení a veterinárním osvědčením k zakoupeným oddělkům, aby dotace mohla být z administrována a proplacena.

·    Varoáza : 16.8.2020:   Nezapomeňte provést opatření proti varoáze již v této době – založením Formidolu, nebo Gabonu, nebo jiným opatřením. Spad roztočů je znatelný (u mě po založení Gabonu se pohybuje spad cca 100 roztočů/včelstvo za 5 dnů). Nezapomeňte krmit včelstva, snůška už skončila.

·    Výroční volební členská schůze: 16.2..2020:   Dne 16.února 2020 proběhla výroční volební členská schůze na které byl zvolen nový výbor Základní organizace ČSV Havířov na dalších 5 let. Nově zvolený výbor a revizní komise pak na svém zasedání si zvolila předsedu ZO ČSV Havířov, jímž se stal př. Ing. Petr Szop. Místopředsedou byl zvolen př. Ing. Zbyszek Nierostek, jednatelem př. Ing. Pavel Kasza, pokladníkem př. Tomáš Mynář, zdravotním referentem př. Rostislav Mička, hospodářem př. Jiří Neuwirth, kulturní referent př. Ing. Roman Lasoň, chovatelským referentem a kronikářem př. Ing. Miroslav Szop.  Předsedou revizní komise byl zvolen př. Ing. Josef Olšar, členové revizní komise př. Karel Folwarczny a př. Martin Jonszta. Přejeme nově zvolenému výboru dobrou spolupráci jednotlivých členů výboru a hodně úspěchů při své náročné činnosti.

 

·    Dotace ze Statutárního Města Havířov: 4.12.2018: V roce 2019 jsme obdrželi dotaci, prostřednictvím Odboru životního prostředí Statutárního Města Havířov, na účel „Léčení včelstev a rozvoj včelařství“ v celkové částce 98 000,- Kč. Z této částky bylo pořízeno: léčivo M1-AER pro jarní léčení včelstev v roce 2019, léčivo Formidol, Varidol, fumigační pásky, Nozevit, aceton jako nosič léčiva, masky a filtry používané při léčení aerorosolem, 2 kompresory pro léčení aerorosolem, 2 parní vyvíječe pro získávání vosku z plástů, termostatická čidla pro sterilizaci vosku k odlévání mezistěn, nerezové hrnce pro sterilizaci vosku, ochranné včelařské blůzy pro včelaře, značky na značení matek pro včelaře, včelí matky z uznávaného chovu, byla provedena paušální náhrada nákladů spojených s léčením včelstev, byla provedena pravidelná revize používaných elektrozařízení. Za tuto finanční podporu – dotaci, jsme Statutárnímu Městu Havířov velice vděčni.

Vyúčtování dotace za rok 2019 bylo zpracováno, projednáno ve výboru ZO ČSV 3.12.2019 a odevzdáno na odbor životního prostředí - Magistrátu Města Havířov 4.12.2019.

Pro rok 2020 jsme znovu požádali Statutární Město Havířov o dotaci na titul „ Léčení včelstev a rozvoj včelařství“. Zda a v jaké výši nám bude dotace přiznána, se rozhodne na jednání zastupitelstva města Havířov na jaře roku 2020.

 

·    Změna inspektora SVS pro okres Karviná: 8.2.2020:   Opět došlo ke změně inspektora SVS. V současné době  je inspektorem pro včelaře okresu Karviná MVDr. Jiří Barhoň. Kontakt uveden níže, v rubrice užitečných kontaktů.

 

·    Úhyny včelstev na podzim v roce 2019: 8.2.2020:   Naši oblast, nejen katastry ZO ČSV Havířov, postihl velký podzimní úhyn včelstev. Podobná situace je i v jiných včelařských organizacích okresu Karviná. Projevuje se to náhlou ztrátou včel z úlů. V úlech zůstávají zimní zásoby, úly bez včel. Prázdné úly pak navštěvují vosy a chodí si do úlu jak do bufetu. Nejpravděpodobnější příčina je brutální napadení a přemnožení roztoče Varoa destruktor, který způsobil, že včelstvu se nevyvinula zimní generace včel, která zaručuje přezimování včelstev. Určitě k tomu přispěl i pro včely nepříznivý průběh počasí v letošním roce.  Zajímavé je, že přežívají oddělky, případně letošní roje. Nejsilnější a nejvýkonnější včelstva odcházela jako první. Podle odběru zimní měli na jaře 2020 jsme zaznamenali pouze 128 včelstev řádných členů ZO ČSV Havířov, což je ztráta 69% ze zazimovaných včelstev k 15.9.2019. Někteří včelaři hlásí až 100% ztráty. Někteří včelaři to vzdali a přestali včelařit.

 

·    Připomenutí 110. Výročí založení včelařské organizace: 29.11..2019:   19.října 2019 jsme si připomenuli na Slavnostní připomínkové schůzi, 110. Výročí založení včelařské organizace v Dolních Bludovicích. Zakladatelem byl přítel Josef Říman, který pak vedl organizaci plných 60 let jako předseda organizace. Po založení města Havířov pak organizace byla přejmenována na ZO ČSV Havířov. Současný předseda Evžen Cyž připomněl zúčastněným význačné osobnosti za dobu fungování organizace. Součástí připomínkové schůze byla zajímavá přednáška Ing. Čestmíra Gazdy, která přítomné velice zaujala.

 

·    Refraktometry a konduktometry: 27.10..2015:   V roce 2013 a 2014 byly z dotace města Havířov pořízeny refraktometry pro měření obsahu vody v medu, jsou jimi vybaveni důvěrníci a 2 ks konduktometrů pro měření vodivosti medu pro určení, zda se jedná o med květový nebo medovicový. Jeden konduktometr je u př. Ing.Miroslava Szopa pro oblast Bludovic, Města, Datyní a Životic, druhý u př. Tomáše Mynáře pro oblast Šumbarku, dolní Suché a Prostřední Suché. U těchto důvěrníků si můžete nechat změřit své medy na obsah vody v medu a vodivost medu pro určení, zda se jedná o med květový, nebo medovicový.

 

·    V roce 2020 se budeme scházet na výborových schůzích v 1. Úterý v měsíci, pokud nebude v ten den svátek, a to v 17:00 hod. v banketce restaurace „Lékárna“ v Havířově-Bludovicích, ul. Frýdecká č. 462/4

 

·    Výroční volební členská schůze proběhla v neděli 16. Února 2020 v 9:00 hod. v restauraci „Lékárna“ v Havířově Bludovicích.

 

·    Členská schůze k výplatě dotací 1.D. je plánována na 20.11.2020.

 

 

 

O nás:

ZO ČSV Havířov je pobočným spolkem Českého svazu včelařů zapsaného spolku Praha. Sdružujeme včelaře z městských částí Havířov-Město, Havířov-Bludovice, Havířov-Šumbark, Havířov-Dolní Datyně a Havířov-Životice. Od 1.9.2017 po zániku ZO ČSV Horní Suchá, byla katastrální území Havířova-Dolní a Prostřední Suché, okresní organizaci OO ČSV Karviná, přidělena pod naši správu.

Něco z historie

Včelařská organizace vznikla v r. 1909 na tehdejším původním území Dolní Bludovice a přilehlých obcí Prostřední Bludovice, Horní Bludovice, Žermanice, Dolní Datyně, Šumbark a Životice.

V roce 2015 byla dána k nahlédnutí příbuznými př. Římana pokladní kniha včelařského spolku vedená předsedou př. Římanem Josefem, ve které lze dohledat údaje od r. 1934. Do roku 1949  bylo ve včelařském spolku zapsáno celkem 112 členů, z toho na území Dolních Bludovic 43 členů, Prostředních Bludovic 23 členů, Horních Bludovic 14 členů, Žermanic 2 členové, Životic 13 členů, Dolních Datyň 8 členů a Šumbarku 9 členů.

 Po vzniku města Havířov, pak včelařský spolek Dolní Bludovice byl přejmenován na ZO ČSV Havířov. Zakládajícím předsedou Včelařského spolku byl nadále př. Josef Říman, který byl předsedou plných 60 let až do roku 1969. Jednatelem spolku byl od založení př. Szymík Josef až do roku 1953, kdy zemřel. Druhým předsedou v období let 1969 - 1990 byl př. Holeš Robert. Třetím předsedou organizace v období let 1990 – 2015 byl př. ing. Szop Miroslav. Od roku 2015 je předsedou ZO ČSV Havířov př. Evžen Cyž, který od roku 1993 byl jednatelem.

Nejvyššího rozvoje včelařství  ZO ČSV Havířov dosáhla v létech 1982 – 1992 kdy organizace sdružovala až 104 členů kteří obhospodařovali až 666 včelstev. V létech 1992 – 1995 však bylo území Životic a Bludovic postiženo morem včelího plodu, tím ubylo hodně včelstev a včelařů, kteří ztrátu včelstev  těžce nesli a mnozí z nich znovu včelařit již nezačali. Od té doby včelaři nekompromisně hlídají zdravotní stav včelstev a hygienická opatření na včelnicích, abychom minimalizovali vznik nové nákazy, která stále hrozí. V Moravskoslezském kraji, obdobně jako i v jiných částech české republiky, se tato nákaza stále objevuje.

Současnost

V ZO ČSV, o.s.,  Havířov je organizováno k 15.9.2019 celkem 52 řádných členů s 409 včelstvy, máme 2 registrované členy z jiných organizací s 11 včelstvy na našich katastrech a působí na našich katastrech 8 neorganizovaných včelařů (o kterých nějak víme) s 98 včelstvy. V základní organizaci máme i 1 právnickou osobu a to Sady Životice, s.r.o., s 29 včelstvy a 2 členové bez včelstev. Současný stav včelstev a včelařů se k únoru 2020 změnil, viz text níže.

V poslední době se začíná projevovat na našem území neorganizované včelaření, kdy včelaři nejsou, ani nechtějí být členy Českého svazu včelařů a s naši organizaci nespolupracují. O tyto členy se nestaráme, musí si zajišťovat  všechno sami, včetně léčení přes Státní veterinární správu. Nad těmito včelaři nemáme řádný dohled a ohrožují naše včelstva tím, že získávají včelstva z různých nekontrolovatelných zdrojů a tím ohrožují naše včelstva zavlečením včelích chorob. Není s nimi ani koordinace léčení včelstev, nemáme přehled, zda si včelstva krmí, léčí a jakým způsobem si zajišťují léčiva.

Rok 2019 pro naše včelaře nebyl příznivý. Zima přešla od poloviny března a v dubnu do léta, vypadalo to slibně, ale následný průběh počasí to vše pokazil. Květen byl chladný, celý měsíc propršel, včely nevyletěly, co v dubnu přinesly, stačily v chladném květnu spotřebovat a začaly hladovět. V červnu přišla sucha, bez snůšky a tropická vedra, lípy ani akáty nemedovaly. Červenec byl rovněž s minimem srážek a vysokými teplotami. Včely donesly něco málo medovicového, tmavého medu, který asi není vhodný pro vytvoření zimní generace včel. Takový průběh počasí vyhovoval rozvoji roztoče varoa. Včelstva zalétávala, začaly loupeže a dotáhla další roztoče varoa. To byl začátek konce našich včelstev. V červenci po medobraní a vložení léčiva Formidolu – (kyseliny mravenčí), byl brutální spad roztočů a to už signalizovalo, že bude zle. To se v dalším období plně projevilo. V září se projevily prví ztráty včelstev, v říjnu se ztráty rozjely ve velkém. Projevil se masívní úbytek včelstev v podletí, kdy došlo ke ztrátám včelstev, úly zůstaly bez včel se zásobami. Brutálně se přemnožil roztoč varoa destruktor, k tomu se přidaly virózy včel. Nevytvořila se zimní generace včel, letní včely se vytratily, úly zůstaly bez včel, zásoby, které zůstaly, ochotně likvidovaly vosy. K 15.2.2020 u řádných členů ZO ČSV Havířov máme pouze 128 oslabených včelstev a to asi ještě není konečný stav. Zatím ztráta včelstev je 69%. Stav včelařů se snížil na 49, z nich bez včel je 15 včelařů. 3 včelaři, kteří přišli o všechna včelstva, to vzdali a přestali včelařit.

 Některé lokality města jsou převčeleny. To se pochopitelně projeví ve snůšce, kde např. v oblasti Životic bylo cca 92 včelstev na km2. Navíc se projevuje omezená nabídka potravy včel – květena, kdy u rodinných domků je udržován anglický trávníček, každý týden poctivě kosený, nedej bože, když vykvete pampeliška nebo bílý jetel, to se musí zasáhnout okamžitě herbicidem, aby trávníček nebyl rušen nějakým kvítečkem. Navíc jsou u domků bazény, které včelky ochotně navštěvují a tím je to pro ně konec – skončí svou kariéru, ve filtracích bazénů.

  Věkový průměr včelařů v roce 2019 je 56 let.

 

Včelařský kroužek „Ambrožíci“ byl zřízen u naši ZO ČSV, o.s. Havířov k 8.11.2010. Od 1.11.2014 na popud a žádost  jeho vedoucího Jiřího Vavříka, již nejsme zřizovatelem včelařského kroužku „Ambrožíci“a včelařský kroužek pracuje mimo ZO ČSV Havířov.

Máme velmi dobrou spolupráci s Magistrátem Města Havířov - odborem životního prostředí, který naší činnost podporuje mimo jiné i finančně, v rámci léčení včelstev, udržování zdravého rozvoje včelstev, obnovu zařízení a pomůcek k ošetřování a chovu včelstev, rozvoje včelařství a včelstev, umístěných na území města Havířov.

 Ceníme si i dobré spolupráce se sousedními organizacemi ČSV a to z Těrlicka, Albrechtic, Šenova a Sedlišť, kde se zúčastňujeme navzájem různých akcí pořádaných těmito organizacemi a informujeme se o nákazové situaci v naši oblasti. Taktéž máme dobrou spolupráci s OO ČSV,p.s., Karviná. Jeden  náš člen je na období 2015-2020 zároveň členem výboru OO ČSV Karviná. Pravidelně se zúčastňujeme společných zasedání ZO a OO ČSV Karviná.

Nadmořská výška stanovišť včelstev na katastrech města Havířov se pohybuje v rozmezí cca 240 – 340 m.  Jelikož se jedná o území, kde je městská zástavba výškových domů a v okrajových čtvrtích města je převážně rodinná zástavba bez výraznější zemědělské činnosti, jsou snůškové poměry jen průměrné. V městské výškové zástavbě nemáme téměř žádná včelstva.

Organizační řád:

Organizaci ZO ČSV,o.s., Havířov řídí 8-členný výbor a činnost kontroluje 3-členná revizní komise. Pro lepší styk s členy je organizace  rozdělena do  úseků, o které se starají úsekoví důvěrníci. Na období let 2020 – 2025 pro řízení ZO ČSV Havířov byli zvoleni tito členové:

Svazová mailová adresa  a stránky ZO ČSV Havířov:              zohavirov@vcelarstvi.cz;      http://ecyz.sweb.cz 

Složení výboru na období let 2020 - 2025:

Předseda:                                                  Ing. Petr Szop                         tel: 737 076 031                     szop@seznam.cz

Místopředseda:                                         Ing. Zbyszek Nierostek                                  

     Jednatel a příjemce pošty:                       Ing. Kasza Pavel                     tel: 605 169 504

     Pokladník:                                                 Mynář Tomáš

Zdravotní referent:                                   Mička Rostislav

Chovatelský referent:                               Ing. Szop Miroslav     

Osvětový referent:                                    Ing. Lasoň Roman

Referent – hospodář:                                Neuwirth Jiří  

                  

Kontrolní a revizní komise:

Předseda:                                                  Ing. Olšar Josef

     Člen:                                                        Folwarczný Karel

                                                                       Jonszta Martin

 

    Úsekoví důvěrníci:

 Cyž Evžen,    Folwarczný Karel,   Ing. Giecek Milan,  Ing. Kasza Pavel,  Kupka Jiří,  Mička Rostislav,   Mynář Tomáš,   Ptošek Václav,   Ing. Staś Karol,   Sady Životice- Sznapková Dominika,  Ing. Szop Miroslav,   Vavřík Jiří.

    

Termíny výborových schůzí v r.2020: Výborové schůze se budou konat v restauraci „Lékárna“ v první úterý v měsíci  v 17,00 hod,

 Termíny: 7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6., 7.7., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.

 

Výroční členské schůze ZO ČSV Havířov bude v neděli 16.Února 2020 ve 9:00 hod.,           Členská schůze k výplatě dotací 1.D.: 20.11.2020 v 16:00 hod.

 

Užitečné kontakty:

ČSV Praha,z.s.                  Křemencova 8 , 115 24 Praha 1        224 934 082               info@vcelarstvi.cz                              www.vcelarstvi.cz

ČMSCH Hradišťko, a.s.     Benešovská 123

252 09 Hradišťko pod Medníkem     257 896 210               uevcely@cmsch.cz

VÚ včelařský,s.r.o. Dol     252 66 Libčice nad Vltavou               220 941 259               beedol@beedol.cz                              www.beedol.cz

SOUV Nasavrky                Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky     467 677 128               info@souvnasavrky.cz                         www.souvnasavrky.cz

 

Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj, Karola Sliwky 619, 733 01 Karviná-Fryštát

                                        MVDr. Jiří Barhoň                              724 258 960;   596 323 943            j.barhon.kvst@svscr.cz

 

OO ČSV Karviná:              Ing. Tomáš Marcolpředseda           776 248 310               marcol.tomas@centrum.cz                         www.vcelari-karvinsko.cz

                                         Jakub Řeřicha-jednatel

ZO ČSV Těrlicko:              Galuska Eduardpředseda                 775 389 443               e.galuszka@seznam.cz                        www.vcelari-terlicko.cz

                                               Glombek František-jednatel              732 831 381               zoterlicko@vcelarstvi.cz           

ZO ČSV Albrechtice:         Valošek Česlav - předseda                 724 762 850               ceslav.valosek@gmail.com

                                         Folwarczný Karel-jednatel                 734 390 926               k.fol@seznam.cz                                http://www.vcelari.com

ZO ČSV Šenov:                  Lupa Karel-předseda                         605 468 345               lupa.karel@seznam.cz

-          jednatel

ZO ČSV Sedliště:               Haleš Jaromír-předseda                    605 708 936               janhalesova@seznam.cz

                                                                 -jednatel                                                        zosedliste@vcelarstvi.cz

                            

Web včelařů Moravskoslezského kraje                                                                                                                                    www.vcelarime-sami.cz