Včelaři Havířov

ČSV, z.s., ZO ČSV Havířov, evidenční číslo: 7 03 06;  IČ.: 63730235;   Sídlo organizace: Ovocná 170/2, 736 01 Havířov-Životice.

  zohavirov@vcelarstvi.cz                http://ecyz.sweb.cz

Správce stránek: Evžen Cyž, předseda ZO ČSV,p.s., Havířov (kontakt viz níže)

 

Značení matek v r. 2015 – modrá 

Značení matek v r. 2016 – bílá

Značení matek v r. 2017 – žlutá

Značení matek v r. 2018 – červená

Značení matek v r. 2019 – zelená

 

 

 

Aktualizace:  15.4.2019

Aktuality, informace:

·    Hlášení počtu včelstev k 1.5.2019: 15.4.2019:   Do 27.4.2019 prosím nahlaste počty přezimovaných včelstev k 1.5.2019 svým důvěrníkům.

·    Výroční členská schůze: 2.4.2019:   Výroční členská schůze proběhla v neděli 17.února 2019 ve 14:00 hod v restauraci Lékárna v Havířově-Bludovicích, kde byly sbírány požadavky na léčivo, sklenice na med, matky a ostatní materiál. Včelaři, kteří nebyli z různých důvodů na schůzi, byli informování mailem a měli možnost si dát požadavky mailem do 3. Března 2019 předsedovi ZO ČSV Havířov.  Kdo si požadavky v termínu nepodal, nebudou pro něj věci zajišťovány.

·    Krajská dotace v r. 2019: 2.4.2019:   Rada kraje schválila program „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ na rok 2019. Žádosti bude možno podávat v termínu od 2.5.2019 – 28.6.2019. Více o dotaci v mailu, který včelaři dostali zasláním od jednatele, včetně požadovaných příloh.

·    Změna inspektora SVS pro okres Karviná: 6.2.2019:   Došlo ke změně inspektora SVS. Od 6.2.2019 je inspektorem pro včelaře okresu Karviná MVDr. J. Rohelová. Kontakt uveden níže, v rubrice užitečných kontaktů.

·    Dotace ze Statutárního Města Havířov: 4.12.2018: V roce 2018 jsme obdrželi dotaci, prostřednictvím Odboru životního prostředí Statutárního města Havířov, na účel „Léčení včelstev a rozvoj včelařství“ v celkové částce 88 000,- Kč. Z této částky bylo pořízeno: léčivo M1-AER pro jarní přeléčení včelstev v roce 2018, léčivo Formidol, Varidol, fumigační pásky, Gabon, Nozevit, aceton jako nosič léčiva, masky a filtry používané při léčení aerorosolem, kompresor pro léčení aerorosolem, prodlužovací šňůra ke kompresoru, hadice ke kompresorům, proudové chrániče pro napojení kompresorů, fumigační přístroj VAT-1, podložky na odběr měli, lisy na mezistěny, termostat a čidla pro sterilizaci vosku k odlévání mezistěn, ochranné včelařské rukavice, barvy a značky na značení matek, matky z uznávaného chovu s finanční spoluúčastí včelařů, kteří matky obdrželi, byla provedena paušální náhrada nákladů spojených s léčením včelstev, byla provedena pravidelná elektrorevize elektrozařízení používaných při ošetřování včelstev. Za tuto finanční podporu – dotaci, jsme Statutárnímu Městu Havířov velice vděčni.

Vyúčtování dotace za rok 2018 bylo zpracováno, projednáno ve výboru ZO ČSV 4.12.2018 a odevzdáno na odbor životního prostředí - Magistrátu Města Havířov 5.12.2018.

Pro rok 2019 jsme znovu požádali Statutární Město Havířov o dotaci na titul „ Léčení včelstev a rozvoj včelařství“. Zda a v jaké výši nám dotace bude přiznána se rozhodne na jednání zastupitelstva města Havířov na jaře příštího roku.

 

·    Refraktometry a konduktometry: 27.10.2015:  V roce 2013 a 2014 byly z dotace města pořízeny refraktometry pro měření obsahu vody v medu, jimiž jsou vybaveni důvěrníci a  2 ks konduktometrů pro měření vodivosti medu pro určení, zda se jedná o med květový nebo medovicový - jeden pro oblast Bludovic, Datyň, Města a Životic u př. ing. Miroslava Szopa,  druhý pro oblast Šumbarku, Dolní a Prostřední Suché u př. Tomáše Mynáře. U těchto důvěrníků si mohou včelaři nechat změřit své medy na obsah vody v medu a vodivost medu pro určení, zda se jedná o med květový, nebo medovicový. 

·    Příští výborová schůze: 15.4.2019:  Příští výborová schůze bude úterý 7.května 2019 v 17:00 hod. v banketce restaurace „LÉKÁRNA“  v Havířově-Bludovicích.

·    V roce 2019 se budeme scházet na výborových schůzích v 1. útery v měsíci, pokud nebude v tento den svátek a to v 17:00 hod.

·    Členská schůze k výplatě dotací 1.D. je plánována na 22.11.2019.

 

O nás:

ZO ČSV Havířov je pobočným spolkem Českého svazu včelařů zapsaného spolku Praha. Sdružujeme včelaře z městských částí Havířov-Město, Havířov-Bludovice, Havířov-Šumbark, Havířov-Dolní Datyně a Havířov-Životice. Od 1.9.2017 byla katastrální území Havířova-Dolní a Prostřední Suché, okresní organizaci OO ČSV Karviná, přidělena pod naši správu.

  Včelaři s trvalým pobytem z městských částí Havířov-Dolní Suchá a Havířov-Prostřední Suchá byli členy ZO ČSV Horní Suchá do 31.12.2016, od 1.1.2017 ZO ČSV Horní Suchá zanikla.

Něco z historie

Včelařská organizace vznikla v r. 1909 na tehdejším původním území Dolní Bludovice a přilehlých obcí Prostřední Bludovice, Horní Bludovice, Žermanice, Dolní Datyně, Šumbark a Životice.

V roce 2015 byla dána k nahlédnutí příbuznými př. Římana pokladní kniha včelařského spolku vedená předsedou př. Římanem Josefem, ve které lze dohledat údaje od r. 1934. Do roku 1949  bylo ve včelařském spolku zapsáno celkem 112 členů, z toho na území Dolních Bludovic 43 členů, Prostředních Bludovic 23 členů, Horních Bludovic 14 členů, Žermanic 2 členové, Životic 13 členů, Dolních Datyň 8 členů a Šumbarku 9 členů.

 Po vzniku města Havířov, pak včelařský spolek Dolní Bludovice byl přejmenován na ZO ČSV Havířov. Zakládajícím předsedou Včelařského spolku byl nadále př. Josef Říman, který byl předsedou plných 60 let až do roku 1969. Jednatelem spolku byl od založení př. Szymík Josef až do roku 1953, kdy zemřel. Druhým předsedou v období let 1969 - 1990 byl př. Holeš Robert. Třetím předsedou organizace v období let 1990 – 2015 byl př. ing. Szop Miroslav. Od roku 2015 je předsedou ZO ČSV Havířov př. Evžen Cyž, který od roku 1993 byl jednatelem.

Nejvyššího rozvoje včelařství  ZO ČSV Havířov dosáhla v létech 1982 – 1992 kdy organizace sdružovala až 104 členů kteří obhospodařovali až 666 včelstev. V létech 1992 – 1995 však bylo území Životic a Bludovic postiženo morem včelího plodu, tím ubylo hodně včelstev a včelařů, kteří ztrátu včelstev  těžce nesli a mnozí z nich znovu včelařit již nezačali. Od té doby včelaři nekompromisně hlídají zdravotní stav včelstev a hygienická opatření na včelnicích, abychom minimalizovali vznik nové nákazy, která stále hrozí. V Moravskoslezském kraji, obdobně jako i v jiných částech české republiky, se tato nákaza stále objevuje.

Současnost

V ZO ČSV, o.s.,  Havířov je organizováno k 15.9.2018 celkem 51 řádných členů s 446 včelstvy, máme 4 registrované členy z jiných organizací s 50 včelstvy na našich katastrech a působí na našich katastrech 5 neorganizovaných včelařů s 69 včelstvy. V základní organizaci máme i 1 právnickou osobu a to Sady Životice, s.r.o., s 40 včelstvy a 2 členové bez včelstev. Na území města Havířov bylo zazimováno k datu 15.9.2018 celkem 545 včelstev. Věkový průměr včelařů v roce 2018 je 56 let.

V poslední době se začíná projevovat na našem území neorganizované včelaření, kdy včelaři nejsou, ani nechtějí být členy Českého svazu včelařů a s naši organizaci nespolupracují. O tyto členy se nestaráme, musí si zajišťovat  všechno sami, včetně léčení přes Státní veterinární správu. Nad těmito včelaři nemáme řádný dohled a ohrožují naše včelstva tím, že získávají včelstva z různých nekontrolovatelných zdrojů a tím ohrožují naše včelstva zavlečením včelích chorob. Není s nimi ani koordinace léčení včelstev, nemáme přehled zda včelstva léčí a jakým způsobem si zajišťují léčiva.

Rok 2018 pro naše včelaře byl vcelku příznivý. Zima přešla na přelomu března a dubna do léta, včelstva se nestačila dostat do síly , tak první snůška z ovocných stromů byla slabá. Ztráty z 1. snůšky byly nahrazeny snůškou z lip, které po několika létech pořádně zakvetly. Některé lokality města jsou převčelena. To se pochopitelně projeví ve snůšce , kde např. v oblasti Životic připadá cca 92 včelstev na km2. Navíc se projevuje omezená nabídka potravy včel – květena, kdy u rodinných domků je udržován anglický trávníček, každý týden poctivě kosený, nedej bože, když vykvete pampeliška nebo bílý jetel, to se musí zasáhnout okamžitě herbicidem, aby trávníček nebyl rušen nějakým kvítečkem. Navíc jsou u domků bazény, které včelky ochotně navštěvují a tím je to pro ně konec – skončí svou kariéru, ve filtracích bazénů.

Včelařský kroužek „Ambrožíci“ byl zřízen u naši ZO ČSV, o.s. Havířov k 8.11.2010. Od 1.11.2014 na popud a žádost  jeho vedoucího Jiřího Vavříka, již nejsme zřizovatelem včelařského kroužku „Ambrožíci“a včelařský kroužek pracuje mimo ZO ČSV Havířov.

Máme velmi dobrou spolupráci s Magistrátem Města Havířov - odborem životního prostředí, který naší činnost podporuje mimo jiné i finančně, v rámci léčení včelstev, udržování zdravého rozvoje včelstev, obnovu zařízení a pomůcek k ošetřování a chovu včelstev, rozvoje včelařství a včelstev, umístěných na území města Havířov.

 Ceníme si i dobré spolupráce se sousedními organizacemi ČSV a to z Těrlicka, Albrechtic, Šenova a Sedlišť, kde se zúčastňujeme navzájem různých akcí pořádaných těmito organizacemi a informujeme se o nákazové situaci v naši oblasti. Taktéž máme dobrou spolupráci s OO ČSV,p.s., Karviná. Jeden  náš člen je na období 2015-2020 zároveň členem výboru OO ČSV Karviná. Pravidelně se zúčastňujeme společných zasedání ZO a OO ČSV Karviná.

Nadmořská výška stanovišť včelstev se pohybuje v rozmezí cca 240 – 340 m.  Jelikož se jedná o území, kde je městská zástavba výškových domů a v okrajových čtvrtích města je převážně rodinná zástavba bez výraznější zemědělské činnosti, jsou snůškové poměry jen průměrné. V městské výškové zástavbě nemáme téměř žádná včelstva.

Organizační řád:

Organizaci ZO ČSV,o.s., Havířov řídí 8-členný výbor a činnost kontroluje 3-členná revizní komise. Pro lepší styk s členy je organizace  rozdělena do 10 úseků, o které se starají úsekoví důvěrníci. Na období let 2015 – 2020 pro řízení ZO ČSV, p.s.,  Havířov byli zvoleni tito členové:

Svazová mailová adresa  a stránky ZO ČSV Havířov:              zohavirov@vcelarstvi.cz;      http://ecyz.sweb.cz 

Složení výboru na období let 2015 - 2020:

Předseda:                                                  Cyž Evžen                               tel: 558 840 410;   555 440 031;   737 67 97 97

Místopředseda:                                         Ptošek Václav                        

     Jednatel a příjemce pošty:                       Ing. Kasza Pavel                     tel: 605 169 504

     Pokladník:                                                 Mynář Tomáš

Zdravotní referent:                                   Ing. Szop Petr

Chovatelský referent:                               Ing. Szop Miroslav     

Osvětový referent:                                    ing. Lasoň Roman

Referent – hospodář:                                Ing. Staś Karol

                  

Kontrolní a revizní komise:

Předseda:                                                  Ing. Olšar Josef

Člen:                                                          Gałuszka Mieczysłav, 

Folwarczný Karel

    Úsekoví důvěrníci:

    Cyž Evžen, ing. Kasza Pavel, Giecek Milan, Gałuszka Mieczysłav,  Mynář Tomáš,  Ptošek Václav, ing. Staś Karol,  ing.Szop Miroslav, Vavřík Jiří, Sady Životice-Ing. Grygar.

    

Termíny výborových schůzí v r.2019: Výborové schůze se budou konat v restauraci „Lékárna“ v první úterý v měsíci  v 17,00 hod,

 Termíny: 8.1., 5.2., 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.

Výroční členské schůze ZO ČSV Havířov bude v neděli 17.Února 2019 ve 14:00 hod.,           Členská schůze k výplatě dotací 1.D.: 22.11.2019 v 16:00 hod.

 

Užitečné kontakty:

ČSV Praha,z.s.                  Křemencova 8 , 115 24 Praha 1        224 934 082               info@vcelarstvi.cz                              www.vcelarstvi.cz

ČMSCH Hradišťko, a.s.     Benešovská 123

252 09 Hradišťko pod Medníkem     257 896 210               uevcely@cmsch.cz

VÚ včelařský,s.r.o. Dol     252 66 Libčice nad Vltavou               220 941 259               beedol@beedol.cz                              www.beedol.cz

SOUV Nasavrky                Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky     467 677 128               info@souvnasavrky.cz                         www.souvnasavrky.cz

 

Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj, Karola Sliwky 619, 733 01 Karviná-Fryštát

                                        MVDr. J. Rohelová                             770 199 356;   596 323 943            j.rohelova.kvst@svscr.cz

 

OO ČSV Karviná:              Ing. Tomáš Marcolpředseda           776 248 310               marcol.tomas@centrum.cz                         www.vcelari-karvinsko.cz

                                         Jakub Řeřicha-jednatel

ZO ČSV Těrlicko:              Galuska Eduardpředseda                 775 389 443               e.galuszka@seznam.cz                        www.vcelari-terlicko.cz

                                               Glombek František-jednatel              732 831 381               zoterlicko@vcelarstvi.cz           

ZO ČSV Albrechtice:         Valošek Česlav - předseda                 724 762 850               ceslav.valosek@gmail.com

                                         Folwarczný Karel-jednatel                 734 390 926               k.fol@seznam.cz                                http://www.vcelari.com

ZO ČSV Šenov:                  Lupa Karel-předseda                         605 468 345               lupa.karel@seznam.cz

-          jednatel

ZO ČSV Sedliště:               Haleš Jaromír-předseda                    605 708 936               janhalesova@seznam.cz

                                                                 -jednatel                                                        zosedliste@vcelarstvi.cz

                            

Web včelařů Moravskoslezského kraje                                                                                                                                    www.vcelarime-sami.cz