Včelaři Havířov

ČSV, z.s., ZO ČSV Havířov, evidenční číslo: 7 03 06;  IČ.: 63730235;   Sídlo organizace: Ovocná 170/2, 736 01 Havířov-Životice.

  zohavirov@vcelarstvi.cz                http://ecyz.sweb.cz

Správce stránek: Evžen Cyž, předseda ZO ČSV,p.s., Havířov (kontakt viz níže)

 

Značení matek v r. 2014 – zelená

Značení matek v r. 2015 – modrá 

Značení matek v r. 2016 – bílá

Značení matek v r. 2017 – žlutá

Značení matek v r. 2018 – červená

 

 

 

Aktualizace:  22.8.2017

Aktuality, informace:

·    Dotace 1.D v roce 2017: 22.8..2017:  Řádně, úplně vypsané a podepsané žádosti o dotaci 1.D. doručte svým důvěrníkům nejpozději do 3.září 2017, včetně strany pro statistiku, plných mocí a hlášení do Hradišťka. Včelaři, kteří mají včelstva i v katastrech mimo území, které spravuje ZO ČSV Havířov, doručí spolu s žádosti potvrzení příslušné ZO ČSV, kde má včelstva umístěna.  Další možnost je donést vypsané formuláře na výborovou schůzi, která bude v úterý 5.září v banketce restaurace Lékárna na ulici Frýdecká, nebo pak osobně předat jednateli ing. Kaszovi nejpozději 15.9.2017. Po tomto termínu není možno žádosti o dotaci uplatnit, nebudou přijata.

·    Mimořádná konference OO ČSV Karviná: 4.5.2017: 8.4.2017 proběhla mimořádná volební konference OO ČSV Karviná. Byl zvolen nový výbor OO ČSV Karviná na období do řádných voleb v roce 2020. Předsedou OO ČSV Karviná je Ing. Tomáš Marcol, jednatel  - Jakub Řeřicha, místopředseda – Lenka Procházková, pokladník – Eduard Galuszka, nákazový – Ing. Pavel Kasza.

·    Pravidla pro přemisťování včelstev: 5.2.2015: Podle veterinárních předpisů platných od roku 2015 je přemístění včelstev mimo nebo do území obce podmíněno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) na mor včelího plodu. Toto vyšetření se provádí 1x ročně na stanovišti ze kterého jsou včelstva přemísťována. Toto nařízení platí i pro přemísťování matek.

·    Dotace z města Havířov: 25.11.2016:  Z dotace města Havířov – odboru životního prostředí , kterou jsme pro rok 2016 obdrželi v částce 60 500,- Kč, byly pořízeny 2 elektrické kompresory  pro ošetřování aerorosolem,  pořízeno léčivo Formidol,  Varidol, M1-Aer, aceton - jako nosič léčiva pro léčení aerorosolem,  mycí a desinfekční prostředek SCHIFT na úly, nářadí, a mědárny a 5 ks aplikátorů s prostředkem BEE-SAFE pro nové včelaře, kteří se během roku 2016 stali našimi členy. Pro zkvalitnění chovů včelstev bylo včelařům pořízeno 50 ks  matek z vyšších chovů. Pro klíckování matek a tím zvýšení účinnosti při léčení proti varoáze bylo pořízeno dalších 100 ks izolátorů matek, které byly předány včelařům, kteří si je objednali. Dále byla uhrazena paušální úhrada cestovních a ostatních nákladů spojených s léčením včelstev. 

Pro rok 2017 byla podána žádost o dotaci z Magistrátu města Havířov v termínu do konce října 2016. Hlavní část dotace bude využita na nákup válců pro výrobu mezistěn z vlastního vosku. Tím dosáhneme uzavřeného voskového hospodářství každého včelaře a budeme mít větší jistotu, že vosk není kontaminován spory moru včelího plodu a že není falšován stávajícími výrobci mezistěn. Další část dotace bude použita na nákup léčiva, filtrů k maskám a matek v roce 2017.

·    Refraktometry a konduktometry: 27.10.2015:  V roce 2013 a 2014 byly z dotace města pořízeny refraktometry pro měření obsahu vody v medu, jimiž jsou vybaveni důvěrníci a  2 ks konduktometrů pro měření vodivosti medu pro určení, zda se jedná o med květový nebo medovicový - jeden pro oblast Bludovic, Datyň, Města a Životic u př. ing. Miroslava Szopa,  druhý pro oblast Šumbarku u př. Tomáše Mynáře. U těchto důvěrníků si mohou včelaři nechat změřit své medy na obsah vody v medu a vodivost medu pro určení, zda se jedná o med květový, nebo medovicový. 

·    Příští výborová schůze: 22.8.2017:  Bude  úterý 5.září 2017 18:00 hod. v banketce restaurace „LÉKÁRNA“  v Havířově-Bludovicích.

·    V roce 2017 se budeme scházet na výborových schůzích v 1. útery v měsíci, pokud nebude v tento den svátek a to v době zimního času v 17:00 hod, v době letního času v 18:00 hod.

 

O nás:

ZO ČSV Havířov je pobočným spolkem Českého svazu včelařů zapsaného spolku Praha. Sdružujeme včelaře z městských částí Havířov-Město, Havířov-Bludovice, Havířov-Šumbark, Havířov-Dolní Datyně a Havířov-Životice.

  Včelaři s trvalým pobytem z městských částí Havířov-Dolní Suchá a Havířov-Prostřední Suchá byli členy ZO ČSV Horní Suchá do 31.12.2016, od 1.1.2017 ZO ČSV Horní Suchá zanikla.

Něco z historie

Včelařská organizace vznikla v r. 1909 na tehdejším původním území Dolní Bludovice a přilehlých obcí Prostřední Bludovice, Horní Bludovice, Žermanice, Dolní Datyně, Šumbark a Životice.

V roce 2015 byla dána k nahlédnutí příbuznými př. Římana pokladní kniha včelařského spolku vedená předsedou př. Římanem Josefem, ve které lze dohledat údaje od r. 1934. Do roku 1949  bylo ve včelařském spolku zapsáno celkem 112 členů, z toho na území Dolních Bludovic 43 členů, Prostředních Bludovic 23 členů, Horních Bludovic 14 členů, Žermanic 2 členové, Životic 13 členů, Dolních Datyň 8 členů a Šumbarku 9 členů.

 Po vzniku města Havířov, pak včelařský spolek Dolní Bludovice byl přejmenován na ZO ČSV Havířov. Zakládajícím předsedou Včelařského spolku byl nadále př. Josef Říman, který byl předsedou plných 60 let až do roku 1969. Jednatelem spolku byl od založení př. Szymík Josef až do roku 1953, kdy zemřel. Druhým předsedou v období let 1969 - 1990 byl př. Holeš Robert. Třetím předsedou organizace v období let 1990 – 2015 byl př. ing. Szop Miroslav. Od roku 2015 je předsedou ZO ČSV Havířov př. Evžen Cyž, který od roku 1993 byl jednatelem.

Nejvyššího rozvoje včelařství  ZO ČSV Havířov dosáhla v létech 1982 – 1992 kdy organizace sdružovala až 104 členů kteří obhospodařovali až 666 včelstev. V létech 1992 – 1995 však bylo území Životic a Bludovic postiženo morem včelího plodu, tím ubylo hodně včelstev a včelařů, kteří ztrátu včelstev  těžce nesli a mnozí z nich znovu včelařit již nezačali. Od té doby včelaři nekompromisně hlídají zdravotní stav včelstev a hygienická opatření na včelnicích, abychom minimalizovali vznik nové nákazy, která stále hrozí. V sousedních organizacích se tato nákaza stále objevuje.

Současnost

V ZO ČSV, o.s.,  Havířov je organizováno k 15.2.2015 celkem 42 členů a máme 3 registrované členy z jiných organizací. V základní organizaci máme i 1 právnickou osobu a to Sady Životice, s.r.o., se 40 včelstvy. Na území města Havířov bylo zazimováno k datu 15.9.2014 celkem 409 včelstev a 23 včelstev 5 našich včelařů mimo katastrální území Havířova. Věkový průměr včelařů v roce 2015 je 58 let. Vlivem nepříznivého průběhu roku 2014 pro včely, došlo k přemnožení varoázy a následně v podzimních a zimních měsících roku 2014-2015 k velkému úhynu včelstev, také se projevila zvýšená slídivost včel a tím k loupežím zásob zazimovaných včelstev  a jejich likvidace vyloupených včelstev.  15.2.2015 poklesl stav včelstev u našich včelařů na území Havířova na 254 včelstev, což je pokles o 37,9 %. K 1.5.2015 stavy včelstev dále poklesly. Včelaři ZO ČSV Havířov budou mít snahu pokles včelstev zvrátit a pomocí oddělků a rojů z vlastních zbylých včelstev počty navýšit. To se k 1.9.2015 celkem podařilo a stavy se zvýšily na území města Havířov na 405 včelstev.

 Jaro roku 2016 se zatím jeví uspokojivě, včelstva vyzimovala bez znatelnějších ztrát, výsledky vyšetření na varoázu jsou dobré. Přesto je nutné být stále ve střehu a nepodcenit léčení proti varoáze. Jedním z ekologických opatření k likvidaci varoázy je klíckování matek v podletí a následná fumigace, kdy včelstva jsou už 100% bez plodu.

 V roce 2016 na 2 katastrech v Havířově-Životicích začali včelařit 2 včelaři, kteří nejsou, ani nechtějí být členy naši organizace. O tyto členy se nestaráme, musí si zajišťovat  všechno sami, včetně léčení přes Státní veterinární správu.

Včelařský kroužek „Ambrožíci“ byl zřízen u naši ZO ČSV, o.s. Havířov k 8.11.2010. Od 1.11.2014 na popud a žádost  jeho vedoucího Jiřího Vavříka, již nejsme zřizovatelem včelařského kroužku „Ambrožíci“a včelařský kroužek pracuje mimo ZO ČSV Havířov.

Máme rovněž velmi dobrou spolupráci s Magistrátem Města Havířov - odborem životního prostředí, který naší činnost podporuje mimo jiné i finančně, v rámci léčení včelstev, udržování zdravého rozvoje včelstev, obnovu zařízení a pomůcek k ošetřování a chovu včelstev, rozvoje včelařství a včelstev, umístěných na území města Havířov.

 Ceníme si i dobré spolupráce se sousedními organizacemi ČSV a to z Těrlicka, Albrechtic, Šenova a Sedlišť, nově i Horní Suché, kde se zúčastňujeme navzájem různých akcí pořádaných těmito organizacemi. Taktéž máme dobrou spolupráci s OO ČSV,o.s. Karviná. Jeden  náš člen je na období 2015-2020 zároveň členem výboru OO ČSV Karviná. Pravidelně se zúčastňujeme společných zasedání ZO a OO ČSV Karviná.

Nadmořská výška stanovišť včelstev se pohybuje v rozmezí cca 240 – 340 m.  Jelikož se jedná o území, kde je městská zástavba výškových domů a v okrajových čtvrtích města je převážně rodinná zástavba bez výraznější zemědělské činnosti, jsou snůškové poměry jen průměrné. V městské výškové zástavbě nemáme téměř žádná včelstva.

Organizační řád                                                                                               

Organizaci ZO ČSV,o.s., Havířov řídí 8-členný výbor a činnost kontroluje 3-členná revizní komise. Pro lepší styk s členy je organizace  rozdělena do 9 úseků, o které se starají úsekoví důvěrníci. Na období let 2015 – 2020 pro řízení ZO ČSV, o.s.,  Havířov byli zvoleni tito členové:

Svazová mailová adresa  a stránky ZO ČSV Havířov:              zohavirov@vcelarstvi.cz;      http://ecyz.sweb.cz 

Složení výboru na období let 2015 - 2020:                              

Předseda:                                                  Cyž Evžen                               tel: 558 840 410;   555 440 031;   737 67 97 97

Místopředseda:                                         Ptošek Václav                        

     Jednatel a příjemce pošty:                       Ing. Kasza Pavel                     tel: 605 169 504

     Pokladník:                                                 Mynář Tomáš                        

Zdravotní referent:                                   Ing. Szop Petr

Chovatelský referent:                               Ing. Szop Miroslav     

Osvětový referent:                                    ing. Lasoň Roman

Referent – hospodář:                                Ing. Staś Karol           

                  

Kontrolní a revizní komise:

Předseda:                                                  Ing. Olšar Josef                                 

Člen:                                                          Gałuszka Mieczysłav,            

Folwarczný Karel                  

    Úsekoví důvěrníci:

    Cyž Evžen, ing. Kasza Pavel, Gałuszka Mieczysłav,  Mynář Tomáš,  Ptošek Václav, ing. Staś Karol,  ing.Szop Miroslav, Vavřík Jiří, Sady Životice-Ing. Grygar.

    

Termíny výborových schůzí v r.2017: Výborové schůze se budou konat v restauraci „Lékárna“ převážně v první úterý v měsíci v době   zimního  času v 17,00 hod, v době letního času v 18,00 hod.  Termíny: 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.

Výroční členské schůze ZO ČSV Havířov bude v neděli 19.Února 2017

 

Užitečné kontakty:

ČSV Praha,z.s.                  Křemencova 8 , 115 24 Praha 1        224 934 082               info@vcelarstvi.cz                              www.vcelarstvi.cz

ČMSCH Hradišťko, a.s.     Benešovská 123

252 09 Hradišťko pod Medníkem     257 896 210               uevcely@cmsch.cz

VÚ včelařský,s.r.o. Dol     252 66 Libčice nad Vltavou               220 941 259               beedol@beedol.cz                              www.beedol.cz

SOUV Nasavrky                Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky     467 677 128               info@souvnasavrky.cz                         www.souvnasavrky.cz

Státní veterinární správa MVDr.Gál Marián                              602 323 711               m.gal.kvst@svscr.cz

OO ČSV Karviná:              Ing. Tomáš Marcolpředseda           776 248 310               marcol.tomas@centrum.cz                         www.vcelari-karvinsko.cz

                                         Jakub Řeřicha-jednatel

ZO ČSV Těrlicko:              Galuska Eduardpředseda                 775 389 443               e.galuszka@seznam.cz                        www.vcelari-terlicko.cz

                                         Glombek František-jednatel              732 831 381               zoterlicko@vcelarstvi.cz           

ZO ČSV Albrechtice:         Wojtyna Tomáš-místopředseda        608 447 350               tomas.wojtyna@seznam.cz

                                         Folwarczný Karel-jednatel                 734 390 926               k.fol@seznam.cz                                http://www.vcelari.com

ZO ČSV Šenov:                  Lupa Karel-předseda                         605 468 345               lupa.karel@seznam.cz

                                         Mgr. Banasinski Miroslav-jednatel                                      mir.ban@email.cz

ZO ČSV Sedliště:               Haleš Jaromír-předseda                    605 708 936               janhalesova@seznam.cz

                                         Klimša Josef-jednatel                         721 905 346               zosedliste@vcelarstvi.cz

                            

Web včelařů Moravskoslezského kraje                                                                                                                                    www.vcelarime-sami.cz