Včelaři Havířov

ČSV, z.s., ZO ČSV Havířov, evidenční číslo: 7 03 06;  IČ.: 63730235;   Sídlo organizace: Ovocná 170/2, 736 01 Havířov-Životice.

  zohavirov@vcelarstvi.cz                http://ecyz.sweb.cz

Správce stránek: Evžen Cyž, předseda ZO ČSV,p.s., Havířov (kontakt viz níže)

 

Značení matek v r. 2014 – zelená

Značení matek v r. 2015 – modrá 

Značení matek v r. 2016 – bílá

Značení matek v r. 2017 – žlutá

Značení matek v r. 2018 – červená

 

 

 

Aktualizace:  15.2.2018

Aktuality, informace:

·    Výroční členská schůze: 18.2.2018:   Děkujeme všem členům ZO ČSV Havířov, kteří se zúčastnili výroční členské schůze v neděli 18.února 2018. Členové, kteří se z různých důvodů schůze nezúčastnili, prosím kontaktujte se s předsedou, třeba pomocí mailu,  do konce měsíce února 2018 k doplnění požadavků pro objednávku sklenic s víčky, matek, léčiva Gabon-flum, Formidolu, Nozevitu a účasti na zájezdu. Pokud tyto věci nenahlásíte, nebude s vámi při objednávkách počítáno a tyto prostředky neobdržíte.

·    Ve vlastním zájmu: 15.2.2018: Seznamte se s novými vyhláškami

Ve Sbírce zákonů v částce č. 12/2018 vyšla:

Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně souvisejících vyhlášek

a

Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Obě vyhlášky jsou platné dnem vyhlášení, tj. 7.2.2018 a účinné patnáctým dnem ode dne vyhlášení, tj. 22.2.2018.

Podrobný komentář připravujeme do některého z nejbližších čísel časopisu Včelařství.

Mgr. Jarmila Machová

 

Informace včelařům - Novelizace rostlinolékařských předpisů - Ing. Hana Chrápková, Inspektor specialista, Oddělení rostlinolékařské inspekce Opava

Koncem roku 2017 byla schválena novelizace vyhlášky č.327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Pro vás jako chovatele včel odpadla povinnost oznamovat umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev na místně příslušný obecní úřad.

Máte ale povinnost oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění stanovišť včelstev, což je dle dostupných informací Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem . 

Nadále zůstává povinnost pro chovatele včel, pokud došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravků na ochranu rostlin, oznámit tento úhyn neprodleně krajské veterinární správě. Upozorňuji vás, že k vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců.

 

·    Změna inspektora SVS pro okres Karviná: 10.12..2017:   Pro okres Karviná již není inspektor MVDr. Marián Gál, ale nový verinární inspektor – odborný rada MVDr. Lenka Knoppová. V případě potřeby se obracejte na ni (kontakt níže).

·    Mimořádná konference OO ČSV Karviná: 4.5.2017: 8.4.2017 proběhla mimořádná volební konference OO ČSV Karviná. Byl zvolen nový výbor OO ČSV Karviná na období do řádných voleb v roce 2020. Předsedou OO ČSV Karviná je Ing. Tomáš Marcol, jednatel  - Jakub Řeřicha, místopředseda – Lenka Procházková, pokladník – Eduard Galuszka, nákazový – Ing. Pavel Kasza.

·    Pravidla pro přemisťování včelstev: 5.2.2015: Podle veterinárních předpisů platných od roku 2015 je přemístění včelstev mimo nebo do území obce podmíněno bakteriologickým vyšetřením směsných vzorků měli (1 vzorek maximálně od 25 včelstev) na mor včelího plodu. Toto vyšetření se provádí 1x ročně na stanovišti ze kterého jsou včelstva přemísťována. Toto nařízení platí i pro přemísťování matek.

·    Dotace z města Havířov: 6.12.2017:  Z dotace města Havířov – odboru životního prostředí, kterou jsme pro rok 2017 obdrželi v částce 70 000,- Kč, byly pořízeny válce na lisování mezistěn z vlastního vosku – jsou umístěny u př. Tomáše Mynáře, který v současné době připravuje prostory pro umístění válců a jejich zprovoznění, dále byly pořízeny plechy na odlévání vosku před válcováním, pořízeno léčivo Formidol,  Varidol, M1-Aer, aceton - jako nosič léčiva pro léčení aerorosolem,  6 ks aplikátorů s prostředkem BEE-SAFE pro desinfekci úlových prostorů pro nové včelaře, kteří se během roku 2017 stali našimi členy a 3 sady filtrů k maskám pro ošetřovatele včelstev aerorosolem. Pro zkvalitnění chovů včelstev bylo včelařům pořízeno 25 ks  matek z vyšších chovů. Vyúčtování dotace bylo provedeno a odevzdáno na Magistrát Statutárního Města Havířov.

Pro rok 2018 byla podána žádost o dotaci z Magistrátu Statutárního Města Havířov v termínu do konce října 2017. Dotace bude využita na nákup ručních lisů  pro výrobu mezistěn z vlastního vosku, kompresoru a fumigačního přístroje, masky a filtry k léčení včelstev, prodlužovacího kabelu ke kompresoru a proudových chráničů k bezpečnému připojení kompresorů k rozvodné síti, léčiva proti varoáze, barvy a opalitové značky pro značení matek, ochranné včelařské rukavice, revize elektrických zařízení (kompresorů, chráničů, prodlužovacích šňůr), paušální úhradu důvěrníkům za léčení včelstev, nákup kvalitních matek z vyššího chovu.

Nákupem válců a lisů na mezistěny chceme umožnit našim včelařům vyrobit si mezistěny z vlastního vosku a tím předejít nákupu nekvalitních mezistěn z komerční výroby, které jsou často nekvalitní, vyrobeny z vosku neznámého původu, bývají falšovány přídavkem levného parafinu, včely nechtějí na těchto mezistěnách stavět.

·    Refraktometry a konduktometry: 27.10.2015:  V roce 2013 a 2014 byly z dotace města pořízeny refraktometry pro měření obsahu vody v medu, jimiž jsou vybaveni důvěrníci a  2 ks konduktometrů pro měření vodivosti medu pro určení, zda se jedná o med květový nebo medovicový - jeden pro oblast Bludovic, Datyň, Města a Životic u př. ing. Miroslava Szopa,  druhý pro oblast Šumbarku u př. Tomáše Mynáře. U těchto důvěrníků si mohou včelaři nechat změřit své medy na obsah vody v medu a vodivost medu pro určení, zda se jedná o med květový, nebo medovicový. 

·    Výroční členská schůze a příští výborová schůze: 16.2.2018:  Výroční členská schůze bude v neděli 18.2.2018 v 14:00 hod v restauraci Lékárna.  Výborová schůze bude úterý 6.března 2018 v 17:00 hod. v banketce restaurace „LÉKÁRNA“  v Havířově-Bludovicích.

·    V roce 2018 se budeme scházet na výborových schůzích v 1. útery v měsíci, pokud nebude v tento den svátek a to v době zimního času v 17:00 hod, v době letního času v 18:00 hod. Výroční členská schůze je plánována na neděli 18.Února 2018 ve 14:00 hod v restauraci „Lékárna“.

 

O nás:

ZO ČSV Havířov je pobočným spolkem Českého svazu včelařů zapsaného spolku Praha. Sdružujeme včelaře z městských částí Havířov-Město, Havířov-Bludovice, Havířov-Šumbark, Havířov-Dolní Datyně a Havířov-Životice. Od 1.9.2017 byla katastrální území Havířova-Dolní a Prostřední Suché, okresní organizaci OO ČSV Karviná, přidělena pod naši správu.

  Včelaři s trvalým pobytem z městských částí Havířov-Dolní Suchá a Havířov-Prostřední Suchá byli členy ZO ČSV Horní Suchá do 31.12.2016, od 1.1.2017 ZO ČSV Horní Suchá zanikla.

Něco z historie

Včelařská organizace vznikla v r. 1909 na tehdejším původním území Dolní Bludovice a přilehlých obcí Prostřední Bludovice, Horní Bludovice, Žermanice, Dolní Datyně, Šumbark a Životice.

V roce 2015 byla dána k nahlédnutí příbuznými př. Římana pokladní kniha včelařského spolku vedená předsedou př. Římanem Josefem, ve které lze dohledat údaje od r. 1934. Do roku 1949  bylo ve včelařském spolku zapsáno celkem 112 členů, z toho na území Dolních Bludovic 43 členů, Prostředních Bludovic 23 členů, Horních Bludovic 14 členů, Žermanic 2 členové, Životic 13 členů, Dolních Datyň 8 členů a Šumbarku 9 členů.

 Po vzniku města Havířov, pak včelařský spolek Dolní Bludovice byl přejmenován na ZO ČSV Havířov. Zakládajícím předsedou Včelařského spolku byl nadále př. Josef Říman, který byl předsedou plných 60 let až do roku 1969. Jednatelem spolku byl od založení př. Szymík Josef až do roku 1953, kdy zemřel. Druhým předsedou v období let 1969 - 1990 byl př. Holeš Robert. Třetím předsedou organizace v období let 1990 – 2015 byl př. ing. Szop Miroslav. Od roku 2015 je předsedou ZO ČSV Havířov př. Evžen Cyž, který od roku 1993 byl jednatelem.

Nejvyššího rozvoje včelařství  ZO ČSV Havířov dosáhla v létech 1982 – 1992 kdy organizace sdružovala až 104 členů kteří obhospodařovali až 666 včelstev. V létech 1992 – 1995 však bylo území Životic a Bludovic postiženo morem včelího plodu, tím ubylo hodně včelstev a včelařů, kteří ztrátu včelstev  těžce nesli a mnozí z nich znovu včelařit již nezačali. Od té doby včelaři nekompromisně hlídají zdravotní stav včelstev a hygienická opatření na včelnicích, abychom minimalizovali vznik nové nákazy, která stále hrozí. V sousedních organizacích se tato nákaza stále objevuje.

Současnost

V ZO ČSV, o.s.,  Havířov je organizováno k 15.9.2017 celkem 47 členů s 413 včelstvy, máme 4 registrované členy z jiných organizací s 25 včelstvy a řpůsobí na našeich katastrech 5 neorganizovaných včelařů s 97 včelstvy. V základní organizaci máme i 1 právnickou osobu a to Sady Životice, s.r.o., s 42 včelstvy. Na území města Havířov bylo zazimováno k datu 15.9.2017 celkem 535 včelstev. Věkový průměr včelařů v roce 2017 je 58 let.

V poslední době se začíná projevovat na našem území neorganizované včelaření, kdy včelaři nejsou, ani nechtějí být členy Českého svazu včelařů a s naši organizaci nespolupracují. O tyto členy se nestaráme, musí si zajišťovat  všechno sami, včetně léčení přes Státní veterinární správu. Nad těmito včelaři nemáme řádný dohled a ohrožují naše včelstva tím, že získávají včelstva z různých nekontrolovatelných zdrojů a tím ohrožují naše včelstva zavlečením včelích chorob. Není s nimi ani koordinace léčení včelstev, nemáme přehled zda včelstva léčí a jakým způsobem, jakým způsobem si zajišťují léčiva.

Rok 2017 pro naše včelaře nebyl příznivý. Po slibném začátku roku v dubnu přišlo studené počasí s mrazy a tím došlo k pozastavení vegetace a rozvoje včelstev, spotřebu donesených zásob v rozplodovaných včelstvech, a jako následek studeného počasí lípy kvetly jen sporadicky, tedy  i druhá snůška selhala. Něketří včelaři nevytočili nic, někteří jen symbolicky. Navíc se projevilo v některých lokalitách Havířova místní převčelení , kde např. v oblasti Životic připadá cca 92 včelstev na km2. Navíc se projevuje omezená nabídka potravy včel – květena, kdy u rodinných domků je udržován anglický trávníček, každý týden poctivě kosený, nedej bože, když vykvete pampeliška nebo bílý jetel, to se musí zasáhnout okamžitě herbicidem, aby trávníček nebyl rušen nějakým kvítečkem. Navíc jsou u domků bazény, které včelky ochotně navštěvují a tím je to pro ně konec – skončí svou kariéru, ve filtracích bazénů. Nepřízeň počasí se projevilo i na výnosech ovoce, kdy stromy ze začátku jara hezky kvetly, ale po odkvětu zárodky plůdků namrzly – ovoce nebylo. Doufám, že podobný rok se nebude dlouho opakovat. 

Včelařský kroužek „Ambrožíci“ byl zřízen u naši ZO ČSV, o.s. Havířov k 8.11.2010. Od 1.11.2014 na popud a žádost  jeho vedoucího Jiřího Vavříka, již nejsme zřizovatelem včelařského kroužku „Ambrožíci“a včelařský kroužek pracuje mimo ZO ČSV Havířov.

Máme velmi dobrou spolupráci s Magistrátem Města Havířov - odborem životního prostředí, který naší činnost podporuje mimo jiné i finančně, v rámci léčení včelstev, udržování zdravého rozvoje včelstev, obnovu zařízení a pomůcek k ošetřování a chovu včelstev, rozvoje včelařství a včelstev, umístěných na území města Havířov.

 Ceníme si i dobré spolupráce se sousedními organizacemi ČSV a to z Těrlicka, Albrechtic, Šenova a Sedlišť, kde se zúčastňujeme navzájem různých akcí pořádaných těmito organizacemi a informujeme se o nákazové situaci v naši oblasti. Taktéž máme dobrou spolupráci s OO ČSV,p.s., Karviná. Jeden  náš člen je na období 2015-2020 zároveň členem výboru OO ČSV Karviná. Pravidelně se zúčastňujeme společných zasedání ZO a OO ČSV Karviná.

Nadmořská výška stanovišť včelstev se pohybuje v rozmezí cca 240 – 340 m.  Jelikož se jedná o území, kde je městská zástavba výškových domů a v okrajových čtvrtích města je převážně rodinná zástavba bez výraznější zemědělské činnosti, jsou snůškové poměry jen průměrné. V městské výškové zástavbě nemáme téměř žádná včelstva.

Organizační řád                                                                                               

Organizaci ZO ČSV,o.s., Havířov řídí 8-členný výbor a činnost kontroluje 3-členná revizní komise. Pro lepší styk s členy je organizace  rozdělena do 10 úseků, o které se starají úsekoví důvěrníci. Na období let 2015 – 2020 pro řízení ZO ČSV, p.s.,  Havířov byli zvoleni tito členové:

Svazová mailová adresa  a stránky ZO ČSV Havířov:              zohavirov@vcelarstvi.cz;      http://ecyz.sweb.cz 

Složení výboru na období let 2015 - 2020:                              

Předseda:                                                  Cyž Evžen                               tel: 558 840 410;   555 440 031;   737 67 97 97

Místopředseda:                                         Ptošek Václav                        

     Jednatel a příjemce pošty:                       Ing. Kasza Pavel                     tel: 605 169 504

     Pokladník:                                                 Mynář Tomáš                        

Zdravotní referent:                                   Ing. Szop Petr

Chovatelský referent:                               Ing. Szop Miroslav     

Osvětový referent:                                    ing. Lasoň Roman

Referent – hospodář:                                Ing. Staś Karol           

                  

Kontrolní a revizní komise:

Předseda:                                                  Ing. Olšar Josef                                 

Člen:                                                          Gałuszka Mieczysłav,            

Folwarczný Karel                  

    Úsekoví důvěrníci:

    Cyž Evžen, ing. Kasza Pavel, Giecek Milan, Gałuszka Mieczysłav,  Mynář Tomáš,  Ptošek Václav, ing. Staś Karol,  ing.Szop Miroslav, Vavřík Jiří, Sady Životice-Ing. Grygar.

    

Termíny výborových schůzí v r.2018: Výborové schůze se budou konat v restauraci „Lékárna“ převážně v první úterý v měsíci v době   zimního  času v 17,00 hod, v době letního času v 18,00 hod.  Termíny: 2.1., 6.2., 6.3., 3.4., středa 2.5., 5.6., 3.7., 7.8., 4.9., 2.10., 6.11., 4.12.

Výroční členské schůze ZO ČSV Havířov bude v neděli 18.Února 2018,           Členská schůze k výplatě dotací 1.D.: 23.11.2018

 

Užitečné kontakty:

ČSV Praha,z.s.                  Křemencova 8 , 115 24 Praha 1        224 934 082               info@vcelarstvi.cz                              www.vcelarstvi.cz

ČMSCH Hradišťko, a.s.     Benešovská 123

252 09 Hradišťko pod Medníkem     257 896 210               uevcely@cmsch.cz

VÚ včelařský,s.r.o. Dol     252 66 Libčice nad Vltavou               220 941 259               beedol@beedol.cz                              www.beedol.cz

SOUV Nasavrky                Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky     467 677 128               info@souvnasavrky.cz                         www.souvnasavrky.cz

 

Krajská veterinární správa SVS pro Moravskoslezský kraj, Karola Sliwky 619, 733 01 Karviná-Fryštát

                                        MVDr. Lenka Knoppová                   596 323 943;               l.knoppova.kvst@svscr.cz

                                                                                                    702 144 629

 

OO ČSV Karviná:              Ing. Tomáš Marcolpředseda           776 248 310               marcol.tomas@centrum.cz                         www.vcelari-karvinsko.cz

                                         Jakub Řeřicha-jednatel

ZO ČSV Těrlicko:              Galuska Eduardpředseda                 775 389 443               e.galuszka@seznam.cz                        www.vcelari-terlicko.cz

                                         Glombek František-jednatel              732 831 381               zoterlicko@vcelarstvi.cz           

ZO ČSV Albrechtice:         Valošek Česlav - předseda                 724 762 850               ceslav.valosek@gmail.com

                                         Folwarczný Karel-jednatel                 734 390 926               k.fol@seznam.cz                                http://www.vcelari.com

ZO ČSV Šenov:                  Lupa Karel-předseda                         605 468 345               lupa.karel@seznam.cz

                                         Mgr. Banasinski Miroslav-jednatel                                      mir.ban@email.cz

ZO ČSV Sedliště:               Haleš Jaromír-předseda                    605 708 936               janhalesova@seznam.cz

                                         Klimša Josef-jednatel                         721 905 346               zosedliste@vcelarstvi.cz

                            

Web včelařů Moravskoslezského kraje                                                                                                                                    www.vcelarime-sami.cz